top of page

Politica de Confidenţialitate

Stimată doamnă/stimate domn,

 

Cu ocazia vizitării site-ului societății MILKPACT SRL, sau la accesarea serviciilor noastre ONLINE, Dumneavoastră beneficiați de protecția datelor personale, în conformitate cu politica de confidențialitate detaliată după cum urmează:

 

1. Parte din responsabilitatea societății MILKPACT SRL în relația cu Dumneavoastră este și modul în care avem grijă de datele Dumneavoastră personale pe care, cu ocazia vizitării site-ului, sau cu prilejul derulării raporturilor comerciale/contractuale, ni-le puneți la dispoziție.

MILKPACT SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora.

De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată în cadrul prezentului document, informațiile legate de prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal.

Prin urmare, va informăm că, începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul  UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR) se aplică de toate statele Uniunii Europene. Prin intermediul acestui Regulament se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii Europene.

Detalii privind aplicarea regulamentului GDPR în România puteți găsi pe site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro.

În cazul în care în urma sesizării Dumneavoastră adresate SC MILKPACT SRL, cu privire la aspecte neconforme cu regulamentul menționat, aceste neconformități nu au fost corectate în mod satisfăcător de SC MILKPACT SRL, sunteți în drept să sesizați ANSPDCP, prin e-mail la anspdcp@dataprotection.ro sau telefonic la nr.  +40.318.059.211

 

2. MILKPACT SRL are sediul în Livezeni, str. Lunga, nr. 35, Jud. Mureș, CUI RO 5934369, Nr. de înregistrare la ORC de pe lângă Tribunalul Mureș J26/635/1994.

MILKPACT SRL respectă dreptul la confidențialitate a clienților și va trata/prelucra datele personale cu mare atenție, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată.

MILKPACT SRL prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate sau indirect cu ocazia realizării atribuțiilor stabilite de lege, derulării raporturilor comerciale/contractuale și/sau în incinta magazinelor societății sau a magazinului on-line.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul Dumneavoastră, dacă sunt oferite cu bună știința, de buna voie, din proprie inițiativă, fie la solicitarea MILKPACT SRL, de exemplu prin documente precontractuale, contractuale, prin completare de formulare de tip declarații, formulare online etc.

MILKPACT SRL nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menționate, cu respectarea măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

 

3. Ce date cu caracter personal prelucrează MILKPACT SRL?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor Dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

În contextul realizării atribuțiilor stabilite de lege și desfășurării activității curente a MILKPACT SRL, inclusiv derulării activității comerciale/contractuale și/sau în incinta magazinelor societății, precum şi în contextul îndeplinirii obligațiilor legale, vă putem solicita anumite date cu caracter personal.

În acest sens, MILKPACT SRL poate prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, adresa de domiciliu/de corespondență/livrare, telefon, e-mail, cont social media, număr personal de identificare: CNP, serie și număr CI.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele ale căror date pot fi prelucrate de către MILKPACT SRL, exclusiv în scopurile mai jos menționate sunt:

 • Clienții persoane fizice ai MILKPACT SRL, reprezentanții/împuterniciții ai acestora, legali sau convenționali;

 • Reprezentanții/împuterniciții/persoanele de contact de afaceri persoane juridice.

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale în vederea promovării serviciilor MILKPACT SRL și menținerii/dezvoltării raporturilor comerciale/contractuale, dumneavoastră sunteți informat/ă și vă exprimați în mod expres consimțământul (vă dați acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (legislația internă și dreptul comunitar-UE).

4. Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?

Utilizăm datele Dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri:

 • Îndeplinirea atribuțiilor legale ale MILKPACT SRL;

 • Derularea activitaţii comerciale/contractuale a MILKPACT SRL;

 • Facturarea şi încasarea contravalorii bunurilor oferite de MILKPACT SRL;

 • Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, loterii publicitare, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate;

 • Management operațional;

 • Gestionarea relațiilor cu clienții; comunicarea comercială cu clienții/furnizorii prin orice mijloc de comunicare;

 • Îndeplinirea obligațiilor legale incidente;

 • Comunicarea cu organismele/autoritățile/instituțiile publice sau de interes public;

 • Activități de audit și control/supraveghere;

 • Arhivare, scopuri statistice;

 • Colectare debite/Recuperare debite restante;

 • Soluționarea disputelor și litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătorești, arbitrale etc.

MILKPACT SRL va considera toate informațiile colectate de la Dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți fără consimțământul Dumneavoastră expres și anterior.

 

5. Cine sunt destinatarii datelor Dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele personale, după cum urmează:

 • Clienții persoane fizice ai MILKPACT SRL, reprezentanții/împuterniciții ai acestora, legali sau convenționali;

 • Reprezentanții/împuterniciții/persoanele de contact de afaceri persoane juridice.

Destinatarii (alții decât persoanele vizate) datelor pot fi:

 • Autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, politie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate) etc.

Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către MILKPACT SRL și nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezentul document.

 

6. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop comercial

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră (cum ar fi: nume și prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix etc.) vor putea fi prelucrate de MILKPACT SRL doar cu consimțământul Dumneavoastră expres, neechivoc, liber, informat și anterior exprimat, cu respectarea drepturilor Dumneavoastră, în special a dreptului de informare și opoziție, în următoarele scopuri: comerciale, marketing, concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru bunurile comercializate/serviciile MILKPACT SRL, inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener al MILKPACT SRL, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice. Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor putea fi folosite în scop promoțional MILKPACT SRL și pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai MILKPACT SRL, cu respectarea drepturilor Dumneavoastră.

 

7. Dumneavoastră va puteți exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situație, în cazul în care veți dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de MILKPACT SRL, ne puteți solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veți dori sa nu mai primiți newslettere sau materiale informative din partea MILKPACT SRL, va puteți dezabona folosind butonul "Dezabonare".

În relația cu MILKPACT SRL, dumneavoastră, beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție şi procesul individual automatizat.

8. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menționat, MILKPACT SRL va prelucra datele Dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioadă de desfășurare a activităților MILKPACT SRL, până în momentul în care Dumneavoastră, sau reprezentantul legal/convențional al Dumneavoastră, veți exercita dreptul de opoziție/de ștergere (cu excepția situației în care MILKPACT SRL prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă Dumneavoastră sau reprezentantul legal/convențional nu veți exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către MILKPACT SRL pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale MILKPACT SRL și/sau vor fi distruse.

 

9. Ce masuri de siguranța sunt utilizate pentru protejarea datelor Dumneavoastră?

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum și eventualele abuzuri, utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. Odată ce primim informația referitoare la Dumneavoastră, vom utiliza proceduri și masuri stricte de siguranța împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Condițiile transferurilor de date personale în afara spațiului UE și al Zonei Economice-Europene

Transferurile de date în afara spațiului UE şi al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condițiile prevăzute de legislația specifică naționala şi UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestora.

 

10. Care sunt drepturile Dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, Dumneavoastră ați fost informat/ă cu privire la drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul individual automatizat.

Dumneavoastră aveți dreptul de a va opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusa în materialele de marketing.

Prin citirea, completarea acestui document dumneavoastră ați luat la cunoștința și înțelegeți faptul că datele cu caracter personal furnizate către MILKPACT SRL constituie elemente determinante pentru a primi informații legate de bunurile comercializare și serviciile prestate de MILKPACT SRL și/sau derularea activității comerciale/contractuale.

În cazul în care, Dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, MILKPACT SRL poate:

 • Fie să perceapă o taxă rezonabilă ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;

 • Fie să refuze să dea curs cererii.

De asemenea, Dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

11. Cum va puteți exercita drepturile Dumneavoastră?

Pentru exercitarea acestor drepturi, Dumneavoastră va puteți adresa Responsabilului de protecția datelor personale din cadrul MILKPACT SRL cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: gdpr@milkpact.ro sau la următoarea adresă de corespondenţă: Livezeni, str. Lunga, nr. 35, Jud. Mureș.

Prin citirea și completarea prezentului document, Dumneavoastră confirmați că ați citit, ați fost informat/ă corect, complet, precis, ați luat la cunoștință, înțelegeți pe deplin și sunteți de acord cu:

 • Prevederile cuprinse în prezentul document;

 • Prevederile cuprinse în Condițiile generale, tehnice și de participare ale MILKPACT SRL privind protecția datelor cu caracter personal;

 • Faptul că prelucrarea de date cu caracter personal, astfel cum este specificată în legislația în vigoare, în prezentul document precum și în Condițiile generale, tehnice și de participare ale MILKPACT SRL va fi efectuată, atât pentru scopuri de marketing direct, cat și pentru menținerea/dezvoltarea raporturilor comerciale/contractuale, în baza consimțământului manifestat de Dumneavoastră, în mod expres, neechivoc, liber și informat;

 • Faptul că MILKPACT SRL nu va prelucra datele Dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar scopurilor menționate în prezentul document cu respectarea masurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

bottom of page